in ,

V parlamente sa množia zákony namierené proti LGBTI+ ľuďom. Kde to má koniec?

Na prebiehajúcu schôdzu parlamentu bolo predložených rekordných päť zákonov namierených proti LGBTI+ ľuďom. 

Jeden z nich, ktorý sa týkal zákazu vyvesenia dúhovej vlajky na štátne a verejné budovy a školy, už predkladatelia stiahli pravdepodobne pre formálne nedostatky, o ďalších však bude parlament hlasovať v najbližších dňoch. Asi nie je pre nikoho prekvapením, že ide o zákony, ktoré sú inšpirované Viktorom Orbánom a jeho politikou, založenou na útokoch na LGBTI+ komunitu. Práve návrhmi, ktoré presadila jeho vláda v Maďarsku, sa inšpirovali naši poslanci. Ide v zásade o tri oblasti, ktorým sa tieto zákony venujú. 

Zákaz tranzície

Tou prvou je znemožnenie právnej tranzície, a teda znemožnenie zmeny úradných záznamov na základe rodovej identity. Takýto cieľ chcú dosiahnuť zmenou Ústavy, do ktorej navrhujú doplniť vetu Rodová identita človeka je nemenná a je určená jeho pohlavím pri narodení. Zaujímavé je, že títo antidžendžristi chcú do Ústavy zaviesť pojem „rodová identita“, ale to teraz nechám bokom. Ich cieľom je úplne znemožniť právnu tranzíciu, čo chcú dosiahnuť aj návrhom zmeny zákona o rodnom čísle a zákona o mene a priezvisku, keď chcú zrušiť možnosť zmeniť si rodné číslo či meno a priezvisko v rámci tranzície. 

Rada by som pri tejto príležitosti všetkým poslancom a poslankyniam pripomenula, že Slovensko je zmluvnou stranou Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podlieha aj právomoci Európskeho súdu pre ľudské práva. A práve tento súd už v roku 1992 (!) v prípade B. proti Francúzsku rozhodol, že neumožniť zmenu úradných záznamov transrodovej osobe je v rozpore s Dohovorom. Áno, pred takmer 30 rokmi. ESĽP tento záver potvrdil aj v rozhodnutí Christine Goodwin proti Veľkej Británii v roku 2002, Grant proti Veľkej Británii v roku 2006, či Y.T. proti Bulharsku v roku 2020. Ani to však našim poslancom a poslankyniam nebráni predkladať či hlasovať za návrhy zákonov, ktoré sú v rozpore s ľudskoprávnymi štandardmi ustálenými v minulom storočí.

Zákaz informácií o homosexualite a rodovej identite pre osoby do 18 rokov

Ďalším okruhom je zákaz informácií o transrodovosti či homosexualite pre osoby mladšie ako 18 rokov a zároveň povinnosť štátu chrániť právo detí na vlastnú identitu podľa pohlavia ich narodenia. Takáto úprava by mala zničujúci dopad na mnohých mladých ľudí, ich rodičov a rodiny. Mladí ľudia by v dôsledku tejto právnej úpravy boli ukrátení o pomoc a podporu v citlivom období coming-outu, čo by viedlo k zhoršeniu ich duševného zdravia a žiaľ aj k nárastu rizika samovrážd. Zároveň by sa takýmto spôsobom znemožnilo scitlivovanie mladých ľudí voči inakosti a zabezpečovanie inkluzívneho a tolerantného prostredia pre mladých LGBTI+ ľudí. Tiež by štát rodičom prakticky znemožnil podporu ich transrodových detí, keďže by štát musel chrániť ich „právo na identitu podľa pohlavia ich narodenia“ aj pred vlastnými rodičmi. A tiež si kladiem otázku ako by pred informáciami o homosexualite či transrodovosti štát chránil deti, ktoré majú LGBTI+ rodičov? Hm? 

Je smutným faktom, že tento návrh nachádza podporu aj u niektorých koaličných poslancov a poslankýň (napr. Katarína Hatráková), ktorí sú na pochybách medzi zahlasovaním za opozičný návrh a predložením vlastného obdobného návrhu. Práve preto bol takýto zákon na minulej schôdzi vrátený „na dopracovanie“, keďže vtedy neplynie 6-mesačná lehota, ktorá blokuje predloženie zákona v obdobnej veci. Môžeme si tipnúť, či Katarína Hatráková opäť navrhne vrátenie týchto zákonov, aby zostal zachovaný priestor pre vlastný návrh koalície. Už len vysloviť to je hrozné, nieto realizovať. 

Znemožnenie rodičovstva párov rovnakého pohlavia

Okrem vyššie uvedenej hrozby pre LGBTI+ rodičov sa v jednom z predkladaných zákonov nachádza aj výslovný návrh na znemožnenie rodičovstva párov rovnakého pohlavia a to doplnením Ústavy o túto vetu: Rodičia sú otec – muž a matka – žena. Takáto úprava smeruje k vylúčeniu možnosti osvojenia pármi rovnakého pohlavia či inému vzniku rodičovstva párov rovnakého pohlavia (napr. uvedením obidvoch mám priamo na rodnom liste po narodení dieťaťa počatého umelým oplodnením, ako je realitou v susednom Rakúsku). Otázne však je, čo by takáto úprava znamenala pre existujúce dúhové rodiny. V spojení s povinnosťou štátu chrániť deti pred informáciami o homosexualite a transrodovosti sa obávam, že by mohla priamo ohroziť existenciu dúhových rodín a vytvoriť reálnu hrozbu odoberania detí z dúhových rodín. 

Našťastie tu máme poistku v podobe pani prezidentky, ktorá by ktorýkoľvek z týchto zákonov vetovala a verím, že v prípade prelomenia veta poslala aj na preskúmanie Ústavnému súdu. Avšak už len fakt, že sa vôbec reálne o týchto návrhov zákonov diskutuje v najvyššom zákonodarnom zbore, a to aj za podpory časti koalície, je absolútne alarmujúce. Skutočne si opakovane musím klásť otázku, či sme už mali na Slovensku z hľadiska ohrozovania základných práv a slobôd horšie zloženie parlamentu? A kde to má koniec?


Vďaka vašej podpore vznikol tento článok.

Ak ste našli chybu, napíšte na dex@queerslovakia.sk

Čo si myslíš o článku?