in ,

Je čas zmeniť prístup k LGBTI+ ľuďom, pripomínajú farári a farárky vedeniu evanjelickej cirkvi

Foto: CZ ECAV Bratislava Staré Mesto

Členovia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ďalej ECAV) na Slovensku odoslali v júni 2023 vedeniu ECAV výzvu na hľadanie novej podoby spolunažívania so sestrami a bratmi s menšinovou sexuálnou orientáciou a rodovou identitou.

Výzvu podpísali ordinovaní/farári i neordinovaní/laici z rôznych cirkevných zborov na Slovensku. Keďže nedostali žiadnu odpoveď, považujú za dôležité informovať o jej obsahu širšiu verejnosť.

Uvedomujú si, že podpora LGBTI+ ľudí takouto formou je len jedným z potrebných krokov k dosiahnutiu nevyhnutnej zmeny. K tomu, aby sa situácia na Slovensku zlepšila, môže pomôcť, keď sa rôzne komunity, ľudia rôznych náboženských vyznaní/bez vyznania, či rôznych generácií, začnú spájať, lebo ide o život.

Text výzvy: 

Podpísaní členovia ECAV na Slovensku sa obracajú na vedenie cirkvi – Zbor biskupov, Generálne presbyterstvo, Dištriktuálne presbyterstvá a Vieroučný výbor. V histórii kresťanstva dochádzalo k rôznym zmenám v chápaní a interpretácii biblických textov podmienených kultúrnym a spoločenským kontextom, aj keď to v danom čase znamenalo zložité obdobie sebareflexie a ťažkých zápasov o vieru.

Za kľúčové vo vzťahu k lesbám, gejom, bisexuálom a transrodovým ľuďom považujú počúvať hlas každého jednotlivca a podporiť vzájomnú partnerskú lásku a starostlivosť o životného druha i partnerskú vernosť. Pozývajú všetkých k vytvoreniu spoločného priestoru, v ktorom sa rešpektuje právo na slobodu svedomia a zásada rovnosti a spravodlivosti pre všetkých.

Veria, že nás spája Božia láska, ktorá vyháňa strach. Strach o seba, aj strach z druhých. Takáto Láska vedie k zjednocovaniu a nie k rozdeľovaniu členov ECAV na základe ich postoja k témam týkajúcich sa komunity LGBT. Chcú, aby cirkev bola príkladom spolunažívania a bezpečným prostredím prijatia pre všetkých ľudí bez rozdielu.

— Váš záujem o podporu rovnosti a dôstojného života LGBTI+ priateľov môžete vyjadriť podpisom pod text tejto výzvy.


Ak ste našli chybu, napíšte na dex@queerslovakia.sk

Čo si myslíš o článku?