in ,

Hoci rok 2021 bol ťažký, LGBTI+ ľudia sa dočkali zmien, ktoré im priniesli nádej, dokonca aj na Slovensku

Foto: Pixabay

Manželstvo pre všetkých, zákaz konverznej terapie, rušenie označenia pohlavia, odstránenie diskriminácie pri darovaní krvi, ale aj zákony zhoršujúce situáciu LGBTI+ ľudí. To všetko priniesol rok 2021. 

Rovnosť párov rovnakého pohlavia zabezpečuje čoraz viac krajín

V roku 2021 sa rozšíril počet krajín, ktoré zrovnoprávnili páry rovnakého pohlavia a umožňujú tak vstúpiť do manželstva všetkým párom bez rozdielu. V súčasnosti je týchto krajín už 29. V septembri sa pridalo Švajčiarsko, a to dokonca po úspešnom referende, v ktorom 64 % ľudí hlasovalo za podporu manželstva pre všetkých. Ako posledná krajina zatiaľ pribudlo Čile, ktoré prijalo legislatívnu zmenu po získaní jednoznačnej podpory v parlamente. Prvé páry rovnakého pohlavia sa v tejto krajine budú môcť sobášiť v marci 2022. Postupne sa tiež rozširuje počet mexických štátov, ktoré uzákonili manželstvo pre všetkých. V súčasnej dobe už dve tretiny z mexických regiónov zabezpečujú rovnosť párov rovnakého pohlavia.

V niektorých ďalších krajinách k rovnoprávnosti, pri absencii politickej a legislatívnej vôle, pomáhajú súdy. V Japonsku súd rozhodol, že zákaz manželstiev pre páry rovnakého pohlavia je v rozpore s ústavou. V Lotyšsku ústavný súd odklepol, že je potrebné zrušiť pravidlo, podľa ktorého partner rovnakého pohlavia musí platiť vyšší poplatok za dedičstvo po zosnulom partnerovi ako manželia v rovnakej situácii. Súd uzavrel, že takáto úprava nie je v súlade so záväzkom štátu chrániť rodiny tak, ako vyžaduje ústava. Významné rozhodnutie priniesol tiež Európsky súd pre ľudské práva, ktorý v prípade proti Rusku rozhodol, že krajina porušuje Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, keď neumožňuje párom rovnakého pohlavia uznanie ich zväzku. V aktuálnom prípade však ESĽP nielen potvrdil svoje predchádzajúce závery, ale posunul sa vo svojej argumentácii aj ďalej. Súd jasne uzavrel, že spoločenský konsenzus a verejná mienka nie sú rozhodujúce pre posúdenie práv menšín a povinnosti štátu zabezpečiť právnu ochranu párom rovnakého pohlavia, a preto argument o „nepripravenosti spoločnosti“ nemôže obstáť pri otázke ľudských práv.  

Vo viacerých krajinách sa zlepšuje tiež postavenie LGBTI+ ľudí ako rodičov. Chorvátske páry rovnakého pohlavia sa dočkali prevratného rozhodnutia súdu, ktorý im otvoril možnosť adopcie. Mladen Kozic a Ivo Segota, ktorí súdne konanie iniciovali, sa medzičasom stali pestúnmi dvoch detí na základe predchádzajúceho rozhodnutia súdu. A teraz im už nebráni nič ani na ceste k adopcii. 

Francúzsko schválilo zákon, vďaka ktorému budú mať k umelému oplodneniu prístup aj single ženy a lesbické páry, pričom náklady budú hradené zo zdravotného poistenia. V prípade lesbického páru budú vo Francúzsku po narodení dieťaťa obidve mamy zapísané priamo do rodného listu. Obdobne ako tomu je napríklad v susednom Rakúsku. Veľká zmena nastala aj v Izraeli, kde najvyšší súd rozhodol, že právo na prístup k inštitútu náhradného materstva musia mať všetci, vrátane gejských párov a slobodných mužov.  

V niektorých krajinách sa zlepšenia dočkali aj transrodoví, nebinárni a intersexuálni ľudia

Významného kroku sa transrodoví a intersexuálni ľudia dočkali v Holandsku, ktoré sa im oficiálne ospravedlnilo za sterilizácie, čo boli nútení podstúpiť v procese tranzície. S ospravedlnením prišlo tiež finančné odškodnenie pre asi 2000 ľudí, vo výške 5 000 eur na osobu.

Viaceré krajiny pristupujú k obmedzeniu označenia pohlavia v oficiálnych dokumentoch alebo jeho doplnením o tretiu možnosť. Argentínsky minister práce oznámil, že unikátny pracovný identifikačný kód už nebude obsahovať číslice, ktoré automaticky identifikujú príslušnú osobu ako ženu alebo muža, obdobne ako u nás rodné číslo. Číslo sa bude prideľovať náhodne a rod pre neho nebude určujúci. 

Svoj prvý pas s označením pohlavia „X“ vydali zasa Spojené štáty americké, čo prispeje k lepšiemu postaveniu niekoľkých miliónov nebinárnych a intersexuálnych ľudí v USA, ktorí doposiaľ nemali možnosť získať pas alebo iné dokumenty, ktoré by boli v súlade s tým, kým naozaj sú. „Keď človek získa doklady totožnosti, ktoré odzrkadľujú jeho skutočnú identitu, žije s väčšou dôstojnosťou a rešpektom,“ povedala osobitná diplomatická vyslankyňa USA pre práva LGBTI+ ľudí, Jessica Sternová. Údaj o rode v občianskom preukaze čoskoro ruší aj Belgicko.

Nemecký parlament schválil vládny návrh zákona na ochranu intersexuálnych detí pred nedobrovoľnými medicínskymi zásahmi. Vďaka prijatému zákonu budú za protiprávne považované všetky operácie, ktoré sú vykonávané iba za účelom zmeny tela dieťaťa tak, aby dosiahlo normatívnejší vzhľad, a to bez súhlasu dieťaťa.

Vo veci práv transrodových ľudí rozhodoval aj Európsky súd pre ľudské práva, ktorý v prípade proti Rumunsku uzavrel, že krajina porušila právo na súkromie tým, že nezabezpečila jasnú a predvídateľnú právnu úpravu pre právne uznanie rodovej identity. Slovensko rovnako ako Rumunsko stále nemá transparentnú právnu úpravu procesu tranzície a rovnako v praxi vyžaduje operatívne zásahy, konkrétne núti transrodových ľudí k sterilizácii. Toto je potrebné čímskôr zmeniť.   

Nútiť ľudí žiť v rozpore s ich sexuálnou orientáciou či rodovou identitou je nielen neľudské, ale v pribúdajúcom počte krajín aj protizákonné

Americká psychologická asociácia prijala novú rezolúciu, ktorou sa vyjadruje proti „konverznej terapii“ aj v prípade ľudí s inou rodovou identitou. Asociácia jasne deklarovala, že osoby, ktoré boli tlačené do konformnosti s pohlavím pripísaným pri narodení, uvádzali škodlivé výsledky takýchto zážitkov, ako emocionálna nepohoda, strata vzťahov a nízka miera sebahodnoty. Spolu s rezolúciou tiež prijala asociácia usmernenie pre psychologickú prax, ktorej cieľom je podpora osoby pri sebaurčení vlastnej identity.

Novozélandský minister spravodlivosti potvrdil, že pracuje na zákone, ktorý zakáže konverznú terapiu na Novom Zélande. Cieľom ministra je prijatie zákona najneskôr do februára 2022. „Vieme, že je to dôležitá vec,“ uviedol minister s úmyslom zabezpečiť, aby táto legislatíva bola prijatá tak skoro, ako je len možné. Aktivite ministra predchádzala aj petícia, ktorá žiadala vládu aby v tejto veci konala promptne. Za týždeň nazbierali viac ako 150 tisíc podpisov. Ako upozorňuje združenie ILGA vo svojej správe o konverzných terapiách, príšerné praktiky ako elektrošoky, nútené umiestnenia na klinikách a exorcizmus sú stále používané vo viacerých krajinách po celom svete.  

K zákazu konverznej terapie sa pridáva aj Kanada, ktorá ho schválila dolnou komorou parlamentu, a to jednohlasnou zhodou naprieč celým politickým spektrom. Po hlasovaní sa ozval potlesk a liberálni zástupcovia vlády, vrátane Justina Trudeaua, si po hlasovaní ďakovne potriasli rukou aj s konzervatívnymi reprezentantmi parlamentu. „Je to dôležitý deň, pre slobodný prejav a pochopenie samého seba, akí ste a akí chcete byť,“ povedal kanadský minister spravodlivosti David Lametti.

Koniec diskriminácie pri darovaní krvi

Vo Veľkej Británii došlo k uvoľneniu obmedzenia darovania krvi pre gejov. Gejovia, ktorí sú sexuálne aktívni, môžu darovať krv v prípade splnenia stanovených podmienok. Tie sú určené bez ohľadu na sexuálnu orientáciu rovnako pre všetkých a sústredia sa na individuálne okolnosti týkajúce sa zdravia, cestovania a sexuálneho správania. Obdobne Nemecko zmiernilo diskriminačné obmedzenia pre darovanie krvi od mužov, ktorí majú pohlavný styk s inými mužmi. Doposiaľ platilo v Nemecku obmedzenie jedného roka, počas ktorého sa museli zdržať pohlavného styku, aby mohli krv darovať. Nemecký minister zdravotníctva uviedol, že krv bude môcť darovať každý, kto mal za posledné štyri mesiace sex bez rizika, je pritom jedno, či s mužom alebo so ženou.   

Pri preverovaní darcov by sa mali otázky týkajúce sa sexuálneho života rovnako týkať všetkých a posudzovať by sa mala iba rizikovosť sexuálneho správania, a to bez ohľadu na to, či ide o vzťahy medzi mužmi alebo medzi mužmi a ženami. Na Slovensku žiaľ na odstránenie diskriminácie pri darovaní krvi stále čakáme, keďže u nás sú stále muži, ktorí mali sex za uplynulých 12 mesiacov s iným mužom, z databázy darcov vyradení natrvalo. Takáto úprava je nielen ľudskoprávne neudržateľná, ale vzdialená aj od súčasných záverov odbornej medicínskej obce.

Vývoj ochrany práv LGBTI+ ľudí nie je žiaľ všade progresívny

V kontraste s pozitívnym trendom v jednej časti sveta žiaľ vo viacerých krajinách dochádza k neustálemu stagnovaniu, či dokonca zhoršovaniu situácie LGBTI+ ľudí. Najvypuklejšie to asi vidíme a vnímame práve u našich najbližších susedov, v Maďarsku a v Poľsku. V Maďarsku došlo k prijatiu niekoľkých zákonov výslovne namierených proti LGBTI+ ľuďom, a to konkrétne znemožnenie právnej tranzície, definovanie rodičov ako ženy – matky a muža – otca, obmedzenie adopcií a obmedzenie prístupu mladých ľudí do 18 rokov k informáciám o sexuálnej orientácii a rodovej identite.

Ako sa situácia LGBTI+ ľudí vyvíjala na Slovensku?

Vývoj na Slovensku by sa dal zhrnúť jednou vetou. V parlamente rástli útoky proti LGBTI+ ľuďom, v spoločnosti rástli iniciatívy na podporu LGBTI+ ľudí.

Poslanci a poslankyne slovenského parlamentu sa bez akýchkoľvek zábran nechali inšpirovať orbánovskými zákonmi s cieľom ešte viac zhoršiť situáciu LGBTI+ ľudí na Slovensku. Hoci samotné návrhy doposiaľ predkladali iba opoziční poslanci, viacerí koaliční poslanci a poslankyne nemajú najmenší problém zahlasovať spoločne s nemalou fašistickou časťou parlamentu za zhoršenie života svojich blížnych, ktorí sa „previnili“ tým, že patria k jednej z menšín na Slovensku. Zároveň však nepovažujú za potrebné, aby parlament prijal deklaráciu, ktorá odsúdi nenávistné prejavy voči menšinám, pretože menšiny na Slovensku predsa žiadnej nenávisti a diskriminácii nečelia. V tejto parlamentnej konštelácii nie je prekvapením, že parlament nepodporil ani zákon o životnom partnerstve, ktorý by priniesol aspoň základné priblíženie sa k rovnosti párov rovnakého pohlavia a ich rodín na Slovensku.

Skutočnosť, že sa parlament stal živnou pôdou útočných postojov voči dúhovej komunite, však mala mobilizačný dopad v samotnej spoločnosti. Prvýkrát sa silným hlasom ozvali rodičia a priatelia LGBTI+ ľudí. Tí poslancom a poslankyniam adresovali list, ktorý svojím podpisom podporilo viac ako 9 tisíc ľudí. Na podporu LGBTI+ ľudí tiež vystúpila odborná obec, ktorá sa ohradila voči neodbornej a zavádzajúcej diskusii o právach queer komunity. Vo svojich (zatiaľ v rámci cirkví solitérnych) aktivitách smerujúcich najmä k inklúzii LGBTI+ veriacich pokračoval Evanjelický cirkevný zbor Starého Mesta pod vedením farárky Anny Polckovej, ktorý okrem už tradičných ekumenických omší zriadil aj linku dúhových veriacich. Ide o reakciu na skutočnosť, že mnohí veriaci LGBTI+ ľudia prežívajú ťažké vnútorné zápasy, keď ich cirkevné prostredie núti do potláčania vlastnej identity.

Vyššia miera angažovanosti časti slovenskej spoločnosti je snáď predzvesťou dlho očakávaných legislatívnych zmien, ktoré aj na Slovensku zabezpečia rovnoprávnosť a dôstojný život pre všetkých LGBTI+ ľudí.


Vďaka vašej podpore vznikol tento článok.

Ak ste našli chybu, napíšte na dex@queerslovakia.sk

Čo si myslíš o článku?