in ,

Pôjde Heger proti odbornej verejnosti aj sľubom chrániť menšiny na Slovensku?

Foto: Nataša Jurčová Findrová

Od bezprecedentného teroristického útoku na slovenskú LGBTI+ komunitu uplynulo pol roka. Vláde Eduarda Hegera sa za ten čas podarilo naplniť len jedinú požiadavku výzvy Ide nám o život, a to prijať reguláciu, ktorá by zabezpečila dôstojnejší proces tranzície a zdravotnej starostlivosti o transrodových ľudí. Napriek tomu, že poverený premiér a minister zdravotníctva sľúbil podniknúť konkrétne kroky na zlepšenie situácie LGBTI+ ľudí na Slovensku, v tieto dni prichádzajú z Úradu vlády a samotného ministerstva signály o jeho zámere zrušiť odborné usmernenie MZ SR na zjednotenie medicínskych postupov, ktoré prijal jeho predchodca Lengvarský. Zástupcovia a zástupkyne iniciatívy Ide nám o život varujú, že ak by sa tieto snahy premiéra potvrdili, transrodoví ľudia by boli opätovne vystavení protiústavnej praxi nútených sterilizácií a bezpečnosť menšín na Slovensku by tak bola ešte viac ohrozená.

Vladimír Lengvarský tesne pred svojím odchodom z ministerstva zdravotníctva podpísal štandard zdravotnej starostlivosti o transrodových ľudí, a tým nadobudlo účinnosť aj odborné usmernenie na zjednotenie medicínskych postupov pre vydanie lekárskeho posudku pri zmene pohlavia. Umožnil tak transrodovým ľuďom zmeniť si rodné číslo, meno a priezvisko bez núteného chirurgického zákroku.

Platnosť usmernenia ako aj spôsob, akým bolo prijaté, boli viackrát bezdôvodne spochybnené zo strany poslancov NR SR, niektorých predstaviteľov ministerstva zdravotníctva, ale aj zo strany samotného premiéra. Skúsenosti transrodových ľudí ukazujú, že nejasný postoj štátu negatívne vplýva na implementáciu v praxi. Napriek tomu, že som splnila všetky požiadavky, ktoré boli na mňa kladené a ošetrujúci lekár mi vydal potvrdenie potrebné na právnu zmenu pohlavia v dokladoch v súlade s platným usmernením, matrika v Spišskej Novej Vsi odmieta mojej žiadosti vyhovieť,” vysvetľuje transrodová žena Charlotte Srnčík. 

„Okrem náročného procesu medicínskej tranzície sú transrodoví ľudia vystavovaní neustálej neistote spojenej s právnym vákuom, do ktorého sa naše deti kvôli odďaľovaniu rozhodnutia úradov dostávajú,” dodáva Alena Srnčíková, matka 21-ročnej Charlotte. 

Snahy zamedziť právnej tranzícii prichádzajú z parlamentu aj z vlády

Zástupcovia iniciatívy Ide nám o život, ktorá od svojho vzniku žiada o zabezpečenie dôstojnej tranzície pre transrodových ľudí, upozorňujú na snahy zrušiť existujúce usmernenie vychádzajúce z konsenzu odbornej pracovnej skupiny. Od dôveryhodných zdrojov z úradu vlády a ministerstva zdravotníctva vieme, že poverený minister plánuje zrušiť odborné usmernenie na zjednotenie postupov pri zdravotnej starostlivosti súvisiacej s tranzíciou. Je v protiklade s deklarovanou snahou pomôcť LGBTI+ ľuďom, aby sa im na Slovensku lepšie žilo, ” poukazuje Roman Samotný, majiteľ Teplárne a zástupca Iniciatívy.  

Zrušenie usmernenia by na základe skúseností z minulého roka, kedy bola platnosť usmernenia pozastavená, mohlo mať rovnaký efekt ako prijatie novely zákona o rodnom čísle od poslankyne Záborskej, ktorá bude predmetom rokovania parlamentu v máji. Na Slovensku by tak vznikla absurdná situácia: medicínske tranzície by prebiehali naďalej a transrodoví ľudia by tak výzorom zodpovedali preferovanému rodu a nie tomu uvedenému v dokladoch, ktoré by sa nedali zmeniť,” opisuje situáciu Martin Macko, riaditeľ Iniciatívy Inakosť.  Je na mieste pýtať sa povereného premiéra a ministra, ako chce po prípadnom zrušení usmernenia zabezpečiť proces právnych tranzícií na Slovensku a ako plánuje predísť jeho úplnému znemožneniu a teda ceste Maďarska, ktoré je v tejto otázke v spore s EÚ a Radou Európy,” dodáva Macko.

Právna neistota prehlbuje pocit nebezpečia a diskriminácie 

V prípade, že by došlo k zrušeniu usmernenia, odborníci varujú pred katastrofálnymi následkami na zdravie a bezpečnosť transrodových ľudí na Slovensku. Bez usmernenia nebude jasné, na základe čoho majú matričné úrady postupovať, a je vysoko pravdepodobné, že nebudú vôbec vybavovať žiadosti o zmeny údajov od transrodových ľudí alebo budú trvať na protiústavnej praxi nútených kastrácií a sterilizácií ako pred platnosťou usmernenia,” približuje Andrej Kuruc, psychológ z inPoradne. Na poradňu sa obracajú mnohí transrodoví ľudia  v neistote, či si budú môcť zmeniť doklady, mnohým z nich to ešte viac zhoršilo ich psychická zdravie, zamedzilo uplatnenie na trhu práce kvôli diskriminačným praktikám a znížilo ich životný štandard. Ľudia nás kontaktujú aj preto, že nevedia ako postupovať, boja sa zvýšenej nenávisti ako aj o svoj život,” dodáva Kuruc.

Po prijatí odborného usmernenia sme v poradniach očakávali postupné zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti spojenej s tranzíciou, ktorá je na Slovensku v katastrofálnom stave a každým rokom sa zhoršuje. V súčasnosti máme v poradniach vedomosť o jednej psychiatričke, ktorá konzistentne, bezo zmien a dlhodobo poskytuje rešpektujúcu zdravotnú starostlivosť spojenú s tranzíciou.  Na východe Slovenska niet kam transrodových ľudí posielať za rešpektujúcimi lekármi. Musia cestovať stovky kilometrov nielen za psychiatričkou, ale aj za inými odbornými profesiami, ktorých posudky a potvrdenia v procese tranzície potrebujú. V kombinácii s dlhými čakacími dobami, ktoré sú pre zdravotníctvo v SR typické, je dostupnosť zdravotnej starostlivosti nedôstojná a pre mnohých aj finančne a logisticky neúnosná,” upozorňuje Zara Kromková z komunitného a poradenského centra pre LGBTI+ ľudí Prizma Košice. 

Zástupcovia iniciatívy Ide nám o život počas tlačového brífingu pred Úradom vlády vyzvali povereného ministra zdravotníctva, aby dobre zvážil akékoľvek politické a neodborné zásahy, ktoré by mohli smerovať k zrušeniu usmernenia MZ SR a tým aj ďalšiemu zhoršeniu postavenia transrodových ľudí na Slovensku.

Zhrnutie právnej situácie:
Proces tranzície v súčasnosti upravujú dva dokumenty vydané Ministerstvom zdravotníctva SR: 

  • odborné usmernenie na zjednotenie postupov pri zdravotnej starostlivosti súvisiacej s tranzíciou, ktoré bolo zverejnené už v marci 2022 (inin.sk/usmernenie), 
  • štandardný postup pre diagnostiku a zdravotnú starostlivosť o transrodových ľudí, ktorý platí od 3. marca 2023 (inin.sk/standard). 

Štandardný postup, ako aj súvisiace usmernenie, boli vypracované na základe akútnej potreby vychádzajúcej ako z odbornej medicínskej obce (inin.sk/seD), tak aj z poradenských centier, a najmä od samotných transrodových ľudí (inin.sk/nIl). Do procesu ich prijatia bolo zapojených viac ako 50 ľudí z rôznych odborností, štandard prešiel medzinárodným recenzným konaním a schválila ho odborná komisia pre štandardné postupy.

Základný rozdiel medzi týmito dvoma dokumentmi je, že štandard reguluje medicínsku časť tranzície a stanovuje minimálne dvojročný proces tranzície. V rámci tohto procesu musí transrodová osoba absolvovať minimálne 10 vyšetrení v 5 rôznych medicínskych špecializáciách, absolvovať alternatívne medicínske zákroky a/alebo ročnú hormonálnu terapiu a ročný test reálneho života v roli preferovaného rodu. Usmernenie je dôležité pre právnu (administratívnu) tranzíciu a teda zmenu rodného čísla, mena a priezviska transrodovej osoby. Zákon o rodnom čísle a zákon o mene a priezvisku hovoria, že k zapísaniu zmeny je potrebné predložiť lekársky posudok o zmene pohlavia. Usmernenie obsahuje vzor tohto posudku a stanovuje náležitosti, ktoré musí spĺňať. Bez usmernenia nebude jasné na základe čoho majú matričné úrady postupovať a je vysoko pravdepodobné, že nebudú vôbec vybavovať žiadosti o zmeny údajov od transrodových ľudí alebo budú trvať na protiústavnej praxi nútených sterilizácií ako pred platnosťou usmernenia.

Čo si myslíš o článku?